Gliwice

Masz to przy domu? Urzędnicy przypominają o obowiązku

Urzędnicy z Gliwic rozpoczęli aktualizację ewidencji nieruchomości zamieszkałych na terenie Gliwic, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są takie urządzenia, są proszeni o wypełnienie zamieszczonego niżej formularza i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21):
– w Wydziale Usług Komunalnych – w pokoju 376 (III piętro),
– w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze UM),
– listownie na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział UK, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
– za pośrednictwem platformy ePUAP.

Obowiązki właściciela nieruchomości

„Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości mają obowiązek:
– przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

– pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi.

– oddanie do użytkowania nowych przydomowych oczyszczalni ścieków należy niezwłocznie zgłosić do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego.

– pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować (w formie umowy) korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

Kontrole

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gliwice oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrole odbywać się będą raz na 2 lata.

Dodatkowe informacje: Wydział Usług Komunalnych UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-21