Gliwice Ważne

Praca w UM Gliwice. Trwają nabory

Urząd Miejski w Gliwicach szuka kolejnych pracowników. Praca w UM Gliwice czeka.

Pracę w urzędzie miejskim w Gliwicach wkrótce będzie mogło rozpocząć 3 kandydatów. Właśnie trwają nabory. W jakich wydziałach są wolne miejsca pracy Gliwice?

Nabór do Biura Obsługi Interesantów

Do głównych obowiązków pracowników będzie należało:
– Udzielanie informacji na temat kompetencji organów administracji publicznej oraz trybu załatwiania poszczególnych spraw w Urzędzie Miejskim.
Wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie.
– Obsługa punktu potwierdzającego profile zaufane.
– Pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta.
– Udzielanie informacji, wydawanie wniosków i kart w ramach programów: Rodzina 3+, Karta Dużej Rodziny, Gliwicka Karta Mieszkańca, Karta Seniora – Gliwicki Senior.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu).
– Co najmniej rok stażu pracy (udokumentowane aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, kserokopią zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o odbyciu stażu).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.

Znajomość przepisów:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 573 z póź.zm.),
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 z późn. zm.).
Termin składania ofert: 5 lipca 2022 r.

Nabór do Wydziału Edukacji

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
– Współpraca oraz nadzór nad organizacją i działalnością publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie projektowania planu zadań budżetowych placówek i budżetu wydziałowego na kolejny rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, weryfikacja sporządzanych przez jednostki oświaty i wychowania sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu.
– Prowadzenie spraw i koordynacja działań we współpracy ze szkołami w zakresie realizacji programów rządowych: „Wyprawka szkolna”, „Za życiem”, „Program integracji społeczności romskiej w Polsce” oraz koordynacja działań we współpracy ze szkołami w zakresie realizacji dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
– Prowadzenie spraw i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych we współpracy z jednostkami oświaty.
– Prowadzenie spraw związanych z realizacją dodatkowej oferty edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży w formie konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie umów i rozliczania dotacji.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe o kierunku: finanse, rachunkowość, ekonomia (udokumentowane kserokopią dyplomu).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
Znajomość przepisów:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dział I Rozdział 5 oraz Dział V Rozdział 1 i 4
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rozdział 7
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.).
Termin składania ofert: 7 lipca 2022 r.

Nabór do Wydziału Księgowości

Do głównych obowiązków pracownika będzie należał współudział w prowadzeniu ewidencji księgowej dochodów Miasta Gliwice, a w tym w szczególności:
– kompleksowa obsługa finansowo – księgowa projektów finansowanych lub dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych (w tym. m.in. wyodrębnienie ewidencji księgowej, kontrola formalno-rachunkowa dokumentów, dekretacja i ewidencja dokumentów, sporządzanie dokumentów PK, rozliczanie nakładów inwestycyjnych),
– współudział w prowadzeniu ewidencji księgowej dot. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego,
– sporządzanie sprawozdań budżetowych z operacji finansowych w zakresie obsługi finansowo – księgowej projektów (miesięczne, kwartalne, roczne),
– weryfikacja i inwentaryzacja sald,
– sporządzanie cząstkowego sprawozdania finansowego, z realizowanego zakresu zadań.

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie (udokumentowane kserokopią dyplomu).
– Co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w obszarze prowadzenia rachunkowości (potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dokumentami wystawionymi przez pracodawców lub zleceniodawców, z których wynika okres świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
– Nieposzlakowana opinia.
Znajomość przepisów:
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – rozdział 1, 2, 3 i 4 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dział I rozdział 1, 2, 4 i 5 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
– rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 342) – treść rozporządzenia oraz załączniki: 3, 5, 10, 11 i 12.
Termin składania ofert: 11 lipca 2022 r.