Gliwice Kryminałki Ważne

Przedsiębiorco! Urząd miejski czeka na kolejną wpłatę

Do 31 maja należy wpłacić II ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przypomina przedsiębiorcom Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Opłaty są przyjmowane na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Bank Millennium S.A.
48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

Na przelewie bądź dowodzie wpłaty należy wpisać nazwę i adres punktu sprzedaży oraz kategorię zezwolenia, np. „sklep ul. … , zezwolenie A,B,C – II rata”, „restauracja ul. … , zezwolenie A – II rata”).

Przedsiębiorca, który nie dokona opłaty w terminie, ma możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą będzie podstawą do wygaszenia zezwolenia.

W przypadku wygaśnięcia zezwolenia przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, ale nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Usług Komunalnych UM w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – pokój 366 (III piętro), tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.