Gliwice Kryminałki Ważne

Szukasz pracy? Zostań policjantem. Wkrótce nabór

W 2023 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 1741 postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliły 564 osoby (w tym 108 kobiet). Nabór do służby trwa nieprzerwanie.

Na początek – najważniejsze:
Pamiętaj, że służba w policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań z pewnością wszystko to zrekompensuje.

Służba w policji od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga wielu kandydatów. W 2023 roku w województwie śląskim przyjęto do służby 564 policjantki i policjantów.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w policji otrzymasz:
• stabilną i długoletnią pracę;
• uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby;
• korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe*) ok. 3790 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 3620 zł netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie ok. 4891 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 4576 zł netto powyżej 26 lat oraz wysługa jw.;
• możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
• możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
• możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie);

korzystne warunki socjalne, w tym:
• nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
• nagrody jubileuszowe;
• coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
• coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
• zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
• coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
• urlopy dodatkowe;
• zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Od czego zacząć?
Pierwszym etapem jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Przyjmujemy je przez cały rok od poniedziałku do piątku.

Można je składać:
– wyłącznie osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych (najlepiej w miejscu zamieszkania)
– w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ulica Lompy 19

Kandydat do służby w policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:
– posiada polskie obywatelstwo,
– posiada co najmniej średnie wykształcenie,
– posiada nieposzlakowaną opinię,
– nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzysta z pełni praw publicznych,
– posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
– daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Najbliższy termin przyjęć już 4 marca. W 2024 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:
• 4 marca;
• 24 czerwca;
• 8 lipca;
• 9 września;
• 30 października;
• 30 grudnia.